Menü
Kosár 0 db Kosár 0 db
2014 Kormányrendelet

 

A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. §

(1) E rendeletben

foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a

továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni.

(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes

szabályait, továbbá a távollé

vők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés

esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes

szabályokat.

(3) E rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, kö

zvetlenül

alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály eltérően nem

rendelkezik.

(4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet.

2. §

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a szoc

iális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális szolgáltatásokra;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti

alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra;

c) az

egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre;

d) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos szerződésre;

e) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre;

f ) az ingatlan

tulajdonjogának megszerzésére, vagy átruházására irányuló szerződésre, kivéve a

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységre irányuló szerződést;

g) olyan kivitelezési szerződésre, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő építmény,

építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása;

h) a lakóépület lakáscélú b

érbeadására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére,

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői

tevékenységre, valamint ingatlanvagyon

-

értékelő és közvetítői tevékenységre irán

yuló szerződést;

i) az utazási szerződésre;

j) a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó

szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló kormányrendelet

hatálya

alá tartozó szerződésre;

k) a közjegyző által okiratba foglalt szerződésre;

l) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási

helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatko

zó szerződésre;

m) az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződésre;

n) az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás igénybevétele útján annak

igénybevétele céljából, vagy telefon

-

, internet

-

vagy telefax

-

összekö

ttetés egyszeri igénybevétele

céljából kötött szerződésre.

3. §

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási szolgáltatásokkal és

a légi közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítással kapcsolatos szerződésr

e kizárólag a

7. § és a 15. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

2. Értelmező rendelkezések

4. §

E rendelet alkalmazásában:

1.

digitális adattartalom:

digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

2.

fogyasztó:

a Polgári Törvénykönyvben

meghatározott fogyasztó;

3.

járulékos szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen

kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására

irányul, amelyet a vállalkozás vagy a

vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy

nyújt;

4.

jelentős átalakítás:

meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése,

bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül

a) a külön j

ogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági

eljáráshoz kötött építési tevékenység;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes

építményhomlokzati felületet érintő utólago

s hőszigetelést, az összes homlokzati nyílászáró cseréjét,

az összes homlokzatfelület színezését, és egy teljes homlokzatfelület képzésének megváltoztatását

magában foglaló tevékenység; vagy

c) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben a

z építmény legalább 50%

-

át érintő,

alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység.

5.

jótállás:

a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre

meghatározott kötelező jótállás;

6.

nyilvános árverés:

olyan

értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az árverező által

lefolytatott átlátható, versenyszerű licitálás keretében szerződéskötésre tesz ajánlatot a fogyasztóknak,

akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek lehetősége számukra biztosí

tott, és amelyen a

sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatban foglaltak szerint szerződést köt. Nem

minősül nyilvános árverésnek a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú

internetes honlap használata;

7.

pénzügy

i szolgáltatás:

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében

eljáró Magyar

Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek Magyar Nemzeti

Bank által felügyelt tevékenysége;

8.

szolgáltatás nyújtás

ára irányuló szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék

adásvételére irányuló szerződésnek;

9.

tartós adathordozó:

olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak

az adat céljának megfelelő ideig történő

tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és

tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD

-

ROM, a

DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

10.

távollévők között kötöt

t szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék

vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai

jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződ

ő felek kizárólag

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

11.

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

olyan eszköz, amely alkalmas a felek

távollétében

szerződés megkötése érdekében

szerződési nyilatkozat meg

tételére. Ilyen eszköz különösen a

címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés

megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

12.

termék:

ingó dolog, k

ivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott

dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy

meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

13.

üzlethelyiség

:

a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;

b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

14.

üzlethelyiségen kívül kötött szerződés:

olyan fogyasztói szerződés,

a) amely

et a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő

helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott

körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás ü

zlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő

eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás

a felek egyidejű

fizikai jelenléte mellett

személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a

vállalkozás

üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy

szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

15.

vállalkozás:

a Polgári

Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

5. §

E rendelet alkalmazásában

a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan, szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is

köteles;

b) nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett

értékesítő tevékenység.

 

 

f ) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló

szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatl

an időtartamúvá alakulhat át, az

átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének

feltételeiről;

h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

i) a digit

ális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési

képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes

békéltető

testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon

információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

(3) Az (1) bekezdés e) po

ntja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a

termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan

módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti

k

ülönbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

10. §

Nem kell alkalmazni a 9. §

-

t

az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe

tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek.

IV. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT

SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZ

Ó

KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

11. §

(1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését

megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót

a)

a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a

terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

b) a vállalkozás nevéről;

c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és

ha azzal rendelkezik

a tele

fonszámáról, a

telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és

postai címéről, akinek a nevében eljár;

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai

címé

ről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint

megadott címtől eltér;

e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes

összegéről vagy

ha a termék va

gy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre

ésszerűen kiszámítani

annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi

költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehe

t

ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek

fel;

f

) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az

ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolg

áltatás teljes összege egyúttal a teljes havi

költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az

ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;

g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollé

vők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz

használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről,

valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

i

) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §

-

ban

foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat

-

mintáról;

j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségé

t a

fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és

a távollévők között

kötött szerződés esetében

a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vál

lalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. §

vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;

l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a

körülményekről, am

elyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennáll

ásáról és

annak

feltételeiről;

o) arról, hogy rendelkezésre áll

-

e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés

módjáról;

p) határo

zott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló

szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az

átalaku

lás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének

feltételeiről;

r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy

biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi

biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;

t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködé

si képességéről a vállalkozástól

ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli

panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetős

égéről, valamint az ehhez

való hozzáférés módjáról;

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető

testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezd

és e) és f ) pontjaiban meghatározott valamennyi

járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási

követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalk

ozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai

helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt

mintatájékoztató megfelelő kitöltés

ével is megadható.

(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó

tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő

használatával köteles megadni olyan módon, ho

gy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen

az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató

útján is megadható.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosít

ható, kivéve, ha a

szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

(7) Az e §

-

ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást

terheli.

7. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül köt

ött szerződés

esetén

12. §

(1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt

tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy

a fogyasztó beleegyezése esetén

más tartós adathordozón

közli. A tartós adathordozón r

endelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és

közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

(2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát, vagy

a szerződéskötést papíron

vagy

a fogyasztó beleegyezése esetén

más tartós adathordozón

visszaigazolja.

A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.

(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, ahol a

fogyasztó kifejezetten kérte a

vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerződő felek azonnal teljesítik

szerződéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendő összeg nem haladja meg

kétszáz eurónak a Magy

ar Nemzeti Bank tájékoztatás megadásának napján érvényes hivatalos deviza

-

középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget

a)

a vállalkozás papíron vagy

a fogyasztó beleegyezése esetén

más tartós adathordozón közli

a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és

c) pontjában előírt tájékoztatást, továbbá az

ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre vonatkozó

becsléssel együtt;

b)

a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában előírt

tájéko

ztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron

vagy más tartós adathordozón átadni, és

c)

a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.

13. §

A fogyasztó az arra vonatkozó k

érését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a

vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

8. A szerződéskötésre vonatkozó f

ormai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

14. §

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt

tájékoztatást

világos és közérthető nyelven

a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára

elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő

módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

15. §

(1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött s

zerződés a fogyasztó számára fizetési

kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó

szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét

a 11. § (1) bekezdés a), e), f

),

p), q) és

r) pontjában meghatározott információkra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a

fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata

fizetési kötelezett

séget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció

aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési

kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal ke

ll

ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési

kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt

kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fo

gyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó

szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási

korlátozásokat és az

elfogadott fizetési módokat.

16. §

Ha a szerződést olyan távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával

kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, az

ilyen szerződés megkötése

előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt

lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 1

1. § (1) bekezdés a), b), e), f

), i), p) és q) pontjában előírt

tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott további információkat a v

állalkozás a 14. §

-

sal

összhangban bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.

17. §

Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a

telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve anna

k a

vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés

megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §

-

ban meghatározott kötelezettségét.

18. §

A távollévők között kötött szerződés megkötését

követően

ésszerű időn belül, de a termék

adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló

szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor

a vállalkozás tartós

adathordozón visszaig

azolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás

tartalmazza

a)

a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a

szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és

b)

ha a fogyasz

tó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

19. §

A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejá

rta előtt kezdje meg, köteles a

vállalkozóval kifejezetten közölni.

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

20. §

(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a

(2) bekezdésben meghatározott

határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan

üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására

irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesíté

s megkezdődik, a

fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti

meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a)

termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek

,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban

történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy

darabnak,

ad) ha a terméket megha

tározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy

általi átvételének napjától;

b)

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megk

ötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

c)

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §

-

ban

meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között

i

időszakban is gyakorolja.

10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának

jogkövetkezménye

21. §

(1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási

kötelezettségének n

em tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét

hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon

belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésb

en meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a

felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

22. §

(1) A fogyasztó a 20. §

-

ban

biztosított jogát

a)

2. mellékletben található nyilatkozat

-

minta felhasználásával; vagy

b)

az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §

-

ban meghatározott

jog

(1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón

haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. A 20. §

-

ban meghatározott jogot

határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkoz

atát a 20. § (2) bekezdésében,

illetve a 21. §

-

ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §

-

ban meghatározott jogot e §

-

sal összhangban

gyakorolta.

12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyaszt

ó elállása vagy felmondása esetén

23. §

(1) Ha a fogyasztó a 22. §

-

nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött

vagy a

távollevők között kötött

szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való

tudomás

szerzésétől számított tizennégy

napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként

megfizetett teljes öss

zeget, ideértve a teljesítéssel

összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §

-

nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a válla

lkozás a fogyasztónak

visszajáró

összeget a fogyasztó

által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó

kifejezett beleegyezése alapján

a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a

fog

yasztót ebből adó

dóan semmilyen

többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól e

ltérő fuvarozási

módot választ,

a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételé

re irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig vis

szatarthatja az (1)

bekezdésben

meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy

kétséget kizáróan nem igazolta,

hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpont

ot kell

figyelembe venni

. Nem illeti meg a vállalkozást

a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga

fuvarozza vissza.

13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

24. §

(1) Ha a fogyasztó a 22. §

-

nak

megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött

vagy a

távollevők között kötött

szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás

közlé

sétől számított tizennégy napon

belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozá

s

által a termék átvét

elére meghatalmazott személynek

átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a

terméket maga fuvarozza vis

sza. A visszaküldés határidőben

teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a

terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fo

gyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a

vállalkozás vállalta e költség

viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a termék

et kifuvarozták a

fogyasztónak,

a vállalkozás

saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva po

stai

küldeményként nem küldhető

vissza.

25. §

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megálla

pításához

szükséges használatot

meghaladó használatból eredő

értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az

érté

kcsökkenésért, ha a vállalkozás

a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási

kötelezettségének nem tett eleget.

26. §

(1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés

megkezdését követő

en

felmondja az üzlethelyiségen

kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a

fogyasztó ált

al arányosan fizetendő összeget

a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval

növelt teljes összege alapj

án kell kiszámítani. Ha azonban

a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg

túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megs

zűnésének

időpontjáig teljesített szolgáltatások

piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték

megállapításánál az azonos tevékenys

éget végző vállalkozások

azonos

szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe

venni.

27. §

A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket

:

a)

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt

t

ájékoztatási

kötelezettségének

nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a

13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás tel

jesítésének megkezdését a

20. §

(2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

b)

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának te

ljes vagy

részleges költségeit,

ha

ba) a fogyas

ztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését a

hhoz, hogy a teljesítés a 20. §

(2)

bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egy

idejűleg nem nyilatkozott

annak

tudomásulv

ételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §

-

ban előírt

visszaigazolást.

28. §

A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (

3) beke

zdésében,

valamint 24

26. §

-

ban

meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. §

(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a)

szolg

áltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítés

ét

követően,

ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezés

ével kezdte

meg, és a fogyasztó

tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesí

tését követően

felmondási jogát elveszíti;

b)

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a

pénzpiac vállalkozás

által nem

befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges

ingadozásától függ;

c)

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján

vagy

kifejezett kérésére

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

fogyasztó személyére szabtak;

d)

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék te

kintetében;

e)

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi va

gy higiéniai okokból

az átadást

követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul

vegyül más

termékkel;

Hírlevél